Mission

 

Het Platform Educatie WOII en Sjoa wil de kennis over WOII en de sjoa en best practices in de eigen lespraktijk van leden- en collegaleraren verbreden en verdiepen, door de in Yad Vashem opgedane kennis en vaardigheden uit te bouwen, uit te wisselen en door te geven.

In december 2007 en augustus 2008 hebben 48 mensen uit het onderwijs – leraren, leraren in opleiding en lerarenopleiders – deelgenomen aan het seminarium Leren lesgeven over WOII en de Holocaust in Yad Vashem in Jeruzalem. Initiatiefnemers van het project waren CIDI, samen met de Anne Frank Stichting en het Centrum voor Holocaust en Genocide Studies.

Alle deelnemers zijn enthousiast teruggekomen en zijn gedreven de in Yad Vashem gestarte professionalisering uit te bouwen en door te geven, aan collega’s binnen en buiten de eigen school en aan hun leerlingen. Hiertoe hebben zij in 2008 het Platform Educatie WOII en Sjoa opgericht.

Er zijn veel redenen waarom wij belang hechten aan het professionaliseren van leraren op het gebied van educatie WOII en de Holocaust, en waarom wij kiezen voor de educatieve aanpak van Yad Vashem:

 • door de grote betrokkenheid van leerlingen in deze aanpak, wordt hun kennis over WOII direct in verband gebracht met de leerlingen zelf en hun omgeving. Het gaat niet alleen om kennis op zich; een belangrijk doel is om onze hedendaagse wereld te kunnen begrijpen, die voor een groot deel is gevormd door het verloop en de afloop van WOII. Alle processen die tot WOII hebben geleid, zijn nog steeds herkenbaar in onze eigen samenleving.
 • het wekken van empathie met niet alleen de slachtoffers, maar ook met overlevenden van de sjoa, de redders, bevrijders en vooral de omstanders, is belangrijk om een diepere betekenis aan de holocaust te geven. Natuurlijk is leren over de sjoa van belang om te laten zien waartoe rassenhaat in ultieme vorm kan leiden. Maar het is vooral ook van belang om te laten zien dat gewone mensen in staat zijn anderen op te hitsen, mensen uit te moorden op grond van hun afkomst, en op de meest grote schaal mensenrechten te schenden.
 • de aanpak van Yad Vashem geeft slachtoffers een gezicht: de leerling kijkt niet alleen naar hun dood, maar ook naar hun leven. Dit is belangrijk om te laten zien dat de holocaust een verlies betekende voor de beschaving in haar geheel en voor de landen die er rechtstreeks bij betrokken waren
 • de nadruk op het onderzoeken van de eigen omgeving is belangrijk om te laten zien dat de sjoa in een gewone samenleving heeft plaatsgevonden met gewone mensen, zoals zij zelf. Daders, slachtoffers en omstanders krijgen een gezicht en hun rol – met name die van omstander, komt dichtbij. Inzicht in deze processen is belangrijk om de leerlingen bewust te maken van het gevaar van extremistische bewegingen en totalitaire regimes, en van hedendaagse vormen van antisemitisme, xenofobie en alle vormen van haat
 • het onderzoeken van de eigen, Nederlandse omgeving en de nadruk op empathie met de betrokkenen brengt de geschiedenis van WOII en de Holocaust, die een onuitwisbaar deel is van het Nederlandse erfgoed, dichterbij voor leerlingen met een andere culturele achtergrond
 • de leerlingen maken kennis met overlevenden en slachtoffers worden gekende mensen die werkelijk hebben geleefd; dit gaat ontkenning van de Holocaust tegen en de daarmee samenhangende implicaties.

Het Platform wil deze aanpak helpen verspreiden door

 • een website waar leraren best practices, ideeën en ervaringen uit kunnen wisselen en die leraren kan bereiken die niet aan het seminar hebben deelgenomen
 • de in Yad Vashem verkregen kennis in praktijk te brengen en de resultaten te delen met collega’s. De vertaling van de workshop Tommy is daarvan een goed voorbeeld.
 • het organiseren van lerarenbijeenkomsten, op termijn ook met leraren van andere scholen om Yad Vashem-workshops te geven, bv aan de hand van het Auschwitz album.
 • participatie in Holocaust Memorial Day door niet alleen activiteiten te organiseren naar het Yad Vashem-model op de eigen scholen van Platformleden, maar door dit ook gezamenlijk te doen met de scholen in de regio
 • reizen te organiseren naar plaatsen waar de herinnering tastbaar aanwezig is zoals Auschwitz; wellicht ook naar Nederlandse musea- en herinneringscentra als Westerbork, Vught en Amersfoort.